Via Lucis NT

Via Lucis oparte na tekstach z NT dotyczących zmartwychwstania
Znak krzyża
 • Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami.
 • I z duchem twoim.
Wstęp
Soborowa Konstytucja o Objawieniu mówi: W Słowie Bożym tkwi tak wielka moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego.
Również i my podążając Drogą Światła karmimy się Słowem Bożym niczym chlebem. Niech usłyszane słowo umocni naszą wiarę byśmy mogli spotkać Zmartwychwstałego Pana, który odsłania prawdę o sobie…
Bo nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych
Spotkanie I
Jezus tryumfuje nad śmiercią
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.
(cisza)
Czytanie z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 14, 7-9)
Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi
Spotkanie II
Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
 •  
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.
(cisza)
 
Czytanie z Apokalipsy św. Jana (Ap 1, 17c-18)
Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
Spotkanie III
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
 
Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu!
(cisza)
 Czytanie z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 10, 8b-10)
 Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.
Spotkanie IV
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
Jezus rzekł do uczniów: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!  Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
(cisza)
Czytanie z Dziejów apostolskich (Dz 13, 30-33)
Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.
Spotkanie V
Zmartwychwstały Jezus objawia się przy łamaniu chleba
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi.  Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.
(cisza)
Czytanie z Ewangelii wg św. Marka (Mk 14, 22-25)
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym».
Spotkanie VI
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w wieczerniku
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
Gdy uczniowie rozmawiali, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
(cisza)
Czytanie z pierwszego listu św. Piotra (1 P 2, 4-5)
Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Spotkanie VII
Zmartwychwstały Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
(cisza)
Czytanie z listu św. Pawła do Kolosan (Kol 1, 12-14)
Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów
Spotkanie VIII
Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
Jezus rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
 (cisza)
Czytanie z Dziejów apostolskich (Dz 4, 11-12)
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
Spotkanie IX
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiackim
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
 
A Jezus rzekł do uczniów: «Dzieci, czy macie co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie»
(cisza)
 
            Czytanie z drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza (2 Tm 2, 8. 11)
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to zasługująca na wiarę: jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
Spotkanie X
Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi swój Kościół
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
 
I rzekł do Niego Piotr: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!
            (cisza)
 
Czytanie z drugiego listu św. Pawła do Koryntian (2 Kor 5, 14-15)
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
 
Spotkanie XI
Rozesłanie uczniów
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
Jezus przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
(cisza)
Czytanie z pierwszego listu św. Piotra (1 P 2, 9-10)
Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
Spotkanie XII
Wniebowstąpienie
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
 „Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was”.
(cisza)
Czytanie z listu św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 1-2)
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Spotkanie XIII
Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
(cisza)
 Czytanie z Rz 8, 10-11
Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Spotkanie XIV
Zesłanie Ducha Świętego
 • Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały
 • Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze –  Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.
(cisza)
Czytanie z pierwszego listu św. Pawła do Tytusa (Tt 3, 5b-7)
Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Zakończenie
 
Z Dziejów Apostolskich (Dz 10, 40-43)
 
Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
 
Słowo Boga, Słowo wypowiedziane przez Ojca i wcielone w Jezusa, jest Jego obecnością wśród nas. Nasz Zbawiciel ciągle nam towarzyszy i przypomina, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wskrzeszony Chrystus pozwolił się nam ukazać w swojej chwale. Kroczmy zatem Jego drogą światłości i prawdy…
 
Błogosławieństwo uroczyste
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Amen.
Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen.
Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, * niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.